Àrea corporativa

L’Àrea corporativa és l’àrea dedicada a realitzar totes aquelles tasques que tenen a veure amb el funcionament, la qualitat del servei i la imatge corporativa de l’entitat. Entre les seves funcions s’inclourien:

Associació Residencial Maragall
  • La gestió de la web i de tots els mitjans de difusió disponibles.
  • La recerca de subvencions o donacions que permetin seguir millorant el servei.
  • La realització de les enquestes de satisfacció a les persones assistides, institucions i treballadors.
  • El traspàs de tota la informació recollida en estudis de satisfacció, que incloguin els punts més febles i les propostes de millora.
  • La revisió de protocols i execució de plans de l’entitat.
  • La realització de la memòria anual.
  • La gestió de la bústia d’agraïments, queixes i suggeriments.