Àrea econòmica

És l’àrea encarregada de la gestió econòmica i patrimonial dels béns de les persones assistides per l’entitat, sempre que la sentència judicial atorgui competències en aquestes esferes i en funció de les mesures de suport disposades en la mateixa. No sempre són necessàries funcions representatives ni la intervenció en tots els actes relatius a l’àmbit econòmic o patrimonial. 

Aquesta àrea compta amb professionals del sector econòmic i administratiu, que s’encarreguen de:

  • Coordinació amb el Referent de suport en la recerca i confecció de l’inventari inicial.
  • Administració del patrimoni.
  • Col·laboració en la confecció del pressupost mensual i anual de la persona assistida.
  • Control d’ingressos i despeses en el seguiment pressupostari (registres comptables).
  • Tramitació d’altes i baixes de serveis.
  • Rendició anual/final de comptes al Jutjat.