Àrea jurídica

L’Àrea jurídica és l’àrea encarregada d’informar, assessorar i gestionar tràmits relatius a les diferents instàncies judicials. Aquesta funció inclou els aspectes relacionats amb l’encàrrec judicial però també qualsevol procediment que afecti a la persona assistida. Aquesta àrea està coordinada per una advocada, i les seves funcions inclouen:

  • Informar i donar assessorament professional sobre els procediments judicials que giren entorn a les mesures de suport a la capacitat jurídica: inici d’un expedient de mesures de suport, “Benefici de Justícia Gratuïta”, canvi d’assistent, autoritzacions judicials, rendició de comptes, testaments…
  • Presentació d’informació al Jutjat respecte l’exercici de cadascun dels càrrecs: evolució de la gestió personal i de la gestió patrimonial, així com de qualsevol circumstància extraordinària que requereixi la intervenció judicial, especialment pel que fa a les autoritzacions.
  • Tràmits administratius: investigació i sol·licitud de documentació (notaries, registres civils, de la propietat, etc.) amb la finalitat de comprovar la inscripció de la declaració de mesures de suport, la disposició dels comptes anuals, la situació patrimonial de les persones assistides…