Àrea social

L’Àrea social és l’encarregada de realitzar l’atenció directa de les persones assistides per la Fundació, acompanyant-les en el seu procés vital, detectant necessitats i executant les mesures de suport en l’àmbit de l’autocura, activitats instrumentals quotidianes, salut, cobertura de necessitats bàsiques, relació amb l’administració, formació i treball, gestió de l’oci i temps lliure… És a dir, tots els àmbits vitals que tenen a veure amb l’esfera personal i social de les persones ateses, més enllà de la gestió econòmica, patrimonial i jurídica. 

L’Àrea social s’organitza en equips, integrats per un/a:

  • Referent de suport: és el/la professional encarregat/da de coordinar-se amb els diferents recursos i familiars, elaborar el pla de treball individual, recollir tota la informació i documentació necessària, tramitar les pensions i ajudes a les quals la persona té dret, redactar informes socials, acompanyar a citacions judicials, canvis de centre i altres actes importants.
  • Auxiliar de suport: és el/la professional que realitza el seguiment més directe i regular de la persona assistida i la primera font d’informació dels equips. Les seves funcions inclouen l’execució de visites rutinàries, acompanyaments mèdics, administratius i de qualsevol altra índole, suport en les compres i en la cobertura de necessitats bàsiques, promoció de l’autonomia i dels bons hàbits i gestió del registre de visites, entre d’altres.

Tot plegat, seguint l’encàrrec judicial i tenint en compte les preferències, la voluntat i els desitjos de cada persona atesa pel Servei.