Col·laboracions

La Fundació Tutelar Via Guasp accepta donatius de tota aquella persona o entitat que estigui disposada a fer-ho per tal de poder continuar donant el servei d’atenció directa de qualitat que ofereix als usuaris de la Fundació.

Amb la teva ajuda podem alleugerar el patiment de les persones que pateixen una malaltia mental crònica i greu.

El donatiu fiscalment te la consideració de despesa deduïble ja que la Fundació Privada Via Guasp te reconeguts els beneficis fiscals establerts en la Llei 49/ 2002 de 23 de Desembre de Regim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge”.

Butlleta d’adhesió

FUNDACIÓ PRIVADA VIA-GUASP PER A LA TUTELA DEL MALALT MENTAL

CIF G-59073049

  Desitjo ésser inscrit com a amic col·laborador de la Fundació Via-Guasp amb:

  Aportació mensual de € / Mes
  Aportació anyal de € / Any.
  Donatiu puntual de

  Aquests abonaments es poden realitzar mitjançant taló bancari a nom de la Fundació Privada Via- Guasp, o bé per transferència bancària a:

  Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona ("la Caixa")

  amb núm. de compte:

  ES11-2100-3240-80-2200097487

  Si ho prefereixen i per la seva comoditat, facilitant les seves dades bancàries, els faríem el cobrament degut.

  DADES PER LA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  FUNDACIÓ PRIVADA VIA-GUASP PER A LA TUTELA DEL MALALT MENTAL
  Passeig Maragall, 130 1ª pl. – 08027 Barcelona – Tel. 93 498 80 31 – Fax 93 498 80 32

  D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades personals que vostè ens facilita seran incorporades als nostres fitxers automatitzats amb la finalitat d’emmagatzemar-los.
  Si ho desitja, `pot exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació, previstos a la Llei, dirigint un escrit a FUNDACIÓ PRIVADA VIA-GUASP PER A LA TUTELA DEL MALALT MENTAL
  Passeig Maragall, 130 – 08027 Barcelona