Objectius

Per tal de desenvolupar la missió de la Fundació Via-Guasp, treballem els següents objectius:

 

  • Evitar situacions de desemparament o menyscabament de drets, mitjançant l’assessorament respecte les diferents figures de protecció jurídica, els procediments per obtenir-les i els recursos existents.
  • Defensar i protegir tots els drets de les persones amb trastorn mental, acompanyant i donant suport en els àmbits que, segons sentència judicial, la persona necessita ajuda.
  • Promoure l’autonomia de les persones ateses, en la línia de la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat.
  • Defensar la igualtat d’oportunitats i drets, a través de mesures que evitin la discriminació per raó de gènere, capacitat, diagnòstic, origen, creences o qualsevol altre motiu.
  • Difusió del paper de les Fundacions de suport i de la tasca desenvolupada per l’entitat.
  • Sensibilitzar a la societat respecte els trastorns mentals i l’estigma que recau sobre les persones que els pateixen, mitjançant accions de comunicació, la promoció del voluntariat i la participació en activitats comunitàries, entre altres.
  • Millorar la situació de les persones amb diagnòstic en salut mental, promovent, creant i/o gestionant activitats, projectes i serveis des d’una perspectiva biopsicosocial.
  • Desenvolupar tot plegat seguint criteris de qualitat, mitjançant l’ús d’indicadors i sistemes d’avaluació contínua, la formació de l’equip professional i qualsevol altra acció que garanteixi el bon funcionament i la millora constant.
  • Teixir aliances amb altres entitats i agents socials que treballin per a la defensa dels drets de les persones amb trastorn mental.