Projecte ÈTICAMENT

El 2023 la Fundació Via-Guasp ha desenvolupat, amb el suport del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, el projecte Ètica-ment, que ha promogut la incorporació de la reflexió ètica en el si de l’entitat. El projecte ha consistit en l’elaboració d’un nou codi ètic i protocol d’actuació davant dilemes, la realització de formacions sobre ètica aplicada i sobre els nous documents de referència i la creació d’un Espai de Reflexió Ètica, encarregat d’orientar en qüestions ètiques, revisar la implementació dels nous materials i donar suport a l’equip professional.


 

Mitjançant el projecte, s’han pogut treballar els següents objectius:

  • Introduir la perspectiva ètica en l’equip de treball de la Fundació Via-Guasp.
  • Millorar l’atenció a les persones ateses per la Fundació.
  • Oferir espais de suport a treballadores/es per afrontar dilemes ètics.
  • Promoure la presència de l’ètica aplicada en els serveis socials.

Per tal d’assolir aquests objectius, era necessari realitzar prèviament un diagnòstic de la situació de l’ètica aplicada als Serveis Socials i conèixer exemples o models de bones pràctiques. En aquest sentit, la persona responsable del projecte ha dut a terme un treball d’investigació i de recull bibliogràfic. A partir d’aquest treball s’ha detectat que, tot i haver consens sobre la necessitat de l’ètica en la professió, en la pràctica cada professional segueix el seu itinerari sense una metodologia clara. Com senyalen Ballestero, Viscarret i Úriz en «Cómo resuelven dilemas éticos los trabajadores sociales en España»

 

La práctica ética debe evitar a toda costa los pe­ligros de la burocratización, actuación impersonal, imparcial y formal que propone una estricta forma de actuar, dejando obviamente resquicios a la fres­cura y a la flexibilidad, pero sin perder un consenso común y científico que evite los errores de dejar en los valores personales gran parte de las decisiones éticas profesionales

Alberto Ballestero, Juan Jesús Viscarret, María Jesús Úriz

S’ha detectat, doncs, la necessitat d’institucionalitzar l’ètica en els diferents serveis socials, seguint l’exemple de molts serveis sanitaris. En aquest sentit, i a partir de les fases definides per Jesús Villar en «Alguns criteris per construir la cultura ètica de les organitzacions», des de l’entitat s’han seguit les següents passes:

  1.  Definir una posició: elaboració d’un nou Codi Ètic.

  2. Traslladar la posició ètica al dia a dia de l’entitat: creació d’un nou protocol per afrontar dilemes ètics i formació de l’equip en ètica aplicada i els documents-guia de l’entitat.
  3.  Disposar d’un dispositiu de gestió efectiva de conflictes de valor: creació d’un Espai de Reflexió Ètica fix a l’entitat.