Qualitat dels serveis

La Fundació Via-Guasp és una entitat acreditada per la Generalitat de Catalunya com a proveïdora de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública. En conseqüència ha de complir en tot moment els requisits de qualitat exigits per la normativa actual. Així mateix, es troba inscrita en tots els registres pertinents: registre de Fundacions Privades de la Generalitat amb el núm. 461, registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials amb el núm. E01092 i registre com Servei tutelar del Departament de Drets Socials amb el núm. S05554, tal com es pot consultar en l’apartat Transparència.

Més enllà de la normativa aplicable, la Fundació incorpora els sistemes de qualitat en cadascuna de les seves àrees, per tal d’assegurar el bon funcionament i la millora constant dels serveis. En aquest sentit, i seguint els indicadors de qualitat per a entitats tutelars definits per l’Institut Català d’Assitència i Serveis socials i la Fundació Avedis Donabedian al document «Avaluació externa de la qualitat; Entitats tutelars (2ª Revisió 2006)», la Fundació:

 

  • Realitza periòdicament enquestes de satisfacció a les persones assistides i a les entitats amb què treballa, així com enquestes als professionals de la plantilla.
  • Disposa d’un codi ètic, d’un protocol d’actuació davant dilemes ètics i d’altres protocols d’atenció, que permeten orientar les accions dels treballadors davant situacions complexes.
  • Recull els agraïments, queixes i suggeriments de les persones ateses, familiars i entitats i pren les mesures necessàries, a través de la bústia i el correu electrònic habilitats per tal fi.
  • Realitza avaluacions externes, com el Balanç Social de la XES, l’auditoria de comptes o l’auditoria sobre protecció de dades, que podeu consultar a l’apartat Transparència.
  • Incorpora sistemes d’avaluació en tots els projectes i serveis desenvolupats.