Recursos

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ
Sra. Joana Mª Guasp i MañéPresidenta
Sra. Matilde Barbé i Valls                  Secretària
Sr. Marc Ventura i Fontanet             Tresorer
Sr. Antoni Comas i Baldellou             Vocal
Sr. Joan Noguera i Torné                    Vocal
Sra. Cristina Duro i Arias                     Vocal
COMITÈ D’HONOR 
Sr. Juan-José López Burniol
Dr. Carles Ballús i Pascual
Sr. Àngel Martínez i Miquel
Sr. Miquel Roca i Junyent
Sra. Joaquima Sabadell i Plana
COMITE HONORIFIC PELS SERVEIS PRESTATS
Sr. Francesc Via i Vinyals: Fundador i President (+)
Sr. Aureli Bisbe i Latorre (+)
Sr. Baltasar Porcel i Pujol (+)
Dr. Josep M. Costa i Molinari (+)