Servei d’Assistència

 

La Fundació Via-Guasp ofereix un Servei de suport a la capacitat jurídica per a persones amb trastorn mental, que reemplaça l’antic servei tutelar. A Catalunya, les mesures de suport adopten principalment la figura jurídica de l’assistència, les funcions de la qual són: oferir suport en l’exercici de la capacitat de les persones afectades i, en certes situacions justificades, realitzar funcions representatives.

Assistim, doncs, a un canvi de paradigma que té per fi ajustar el règim jurídic i el funcionament de les organitzacions a la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York el 13 de desembre de 2006 i ratificada posteriorment per la majoria dels Estats. Podeu consultar més informació sobre les mesures de suport en l’àmbit català al següent enllaç.

El Servei d’Assistència de la Fundació s’encarrega, doncs, de la cobertura de les necessitats de suport, la protecció dels drets personals i patrimonials, i la promoció de l’autonomia de les persones amb trastorn mental que reben mesures de suport en l’exercici de la seva capacitat. Tot plegat, tenint en compte l’encàrrec judicial i les particularitats de cada persona assistida. 

La Fundació disposa d’un equip multidisciplinari que permet atendre les diferents àrees vitals i donar una resposta integral a les necessitats de les persones ateses per l’entitat. Aquest equip està format per professionals de l’àmbit social, econòmic i judicial, que treballen de forma interdisciplinària i seguint el pla individual de cada assistit. El servei està format, doncs, per les següents àrees: